IronPython

Định nghĩa IronPython là gì?

IronPythonIronPython. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ IronPython - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

IronPython là một thực hiện mã nguồn mở của Python được thiết kế cho .NET và nền tảng Mono. IronPython được phát triển bởi Microsoft và lần đầu tiên được phát hành vào năm 2006. Nó được viết bằng C #. IronPython được chức năng của nó từ Common Language Runtime (CLR) thư viện của Microsoft.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

IronPython, giống như CPython và Jython, là một thực hiện Python, đa mô hình, mục đích chung, ngôn ngữ lập trình cấp cao được công nhận cho sự trong sáng của mã của nó. Nói cách khác, giống như Python, IronPython code đang dễ dàng hơn để đọc so với những ngôn ngữ lập trình khác. Mặc dù ba triển khai của Python có nhiều điểm tương đồng, IronPython là thích hợp nhất cho nền tảng .NET. Sử dụng IronPython, các chương trình Python có thể tích hợp với các ứng dụng viết bằng ngôn ngữ lập trình .NET khác. Để có được ra hầu hết IronPython, mà làm cho sử dụng rộng rãi trong những thư viện khổng lồ CLR, bạn sẽ cần phải làm quen với C #, như hầu hết các tài liệu về các thư viện CLR sử dụng C #. Bởi vì IronPython chạy trên Silverlight, một trình duyệt Microsoft plug-in cho các máy tính Windows và Mac, nó có thể được sử dụng cho các client-side scripting. Điều này có nghĩa nó có thể được thực hiện trong trình duyệt, cho phép nó cung cấp nhanh và mịn phản ứng từ giao diện người dùng đồ họa.

What is the IronPython? - Definition

IronPython is an open-source implementation of Python designed for the .NET and Mono platforms. IronPython was developed by Microsoft and was first released in 2006. It is written in C#. IronPython gets its functionality from Microsoft’s Common Language Runtime (CLR) libraries.

Understanding the IronPython

IronPython, just like CPython and Jython, is an implementation of Python, the multi-paradigm, general-purpose, high-level programming language that is recognized for the clarity of its code. In other words, like Python, IronPython code is much easier to read compared to those of other programming languages. Although the three implementations of Python have many similarities, IronPython is best suited for the .NET platform. Using IronPython, Python programs can integrate with applications written in other .NET programming languages. To get the most out of IronPython, which makes extensive use of the massive CLR libraries, you will need to familiarize yourself with C#, as most of the documentation about the CLR libraries uses C#. Because IronPython runs on Silverlight, a Microsoft browser plug-in for Windows and Mac computers, it can be used for client-side scripting. This means it can be executed in the browser, allowing it to offer fast and smooth response from the graphical user interface.

Thuật ngữ liên quan

  • Open Source
  • C Programming Language (C)
  • .NET Framework (.NET)
  • Web Development
  • Python
  • MySQL
  • C# (C Sharp)
  • Common Language Runtime (CLR)
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *