Licensing Collective

Định nghĩa Licensing Collective là gì?

Licensing CollectiveCấp phép tập thể. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Licensing Collective - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một tập thể cấp phép là tổ chức đại diện cho một nhóm các chủ sở hữu quyền tác giả, được định nghĩa là các nhà xuất bản và tác giả của các tài liệu có bản quyền, bằng cách đàm phán các điều khoản cấp phép và đảm bảo chi phí cấp phép, hoặc tiền bản quyền, để thanh toán cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tập thể cấp phép là thuận lợi vì những lý do sau đây:

What is the Licensing Collective? - Definition

A licensing collective is an organization that represents a group of copyright owners, defined as publishers and creators of copyrighted materials, by negotiating licensing terms and securing licensing fees, or royalties, for payment to copyright owners.

Understanding the Licensing Collective

Licensing collectives are advantageous for the following reasons:

Thuật ngữ liên quan

  • License
  • Copy Protection
  • Compulsory License
  • Patent
  • Encryption
  • Digital
  • End-User License Agreement (EULA)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *