Linear Tape Open Ultrium (LTO Ultrium)

Định nghĩa Linear Tape Open Ultrium (LTO Ultrium) là gì?

Linear Tape Open Ultrium (LTO Ultrium)Linear Tape Open Ultrium (LTO Ultrium). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Linear Tape Open Ultrium (LTO Ultrium) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Linear Tape Open Ultrium (LTO Ultrium) là một single-reel, mở định dạng công nghệ băng từ cung cấp sao lưu công suất cực cao, phục hồi và khả năng lưu trữ. công nghệ lưu trữ LTO được phát triển thông qua các nỗ lực chung của Hewlett Packard, IBM và Quantum vào năm 1997. LTO Ultrium xuất hiện vào năm 2000 cho người dùng yêu cầu sao lưu dung lượng cao, phục hồi và lưu trữ năng lực. ổ LTO Ultrium được sử dụng rộng rãi trong cả hai môi trường lưu trữ nhỏ và lớn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

LTO Ultrium đã phát triển như một dòng mắt các thiết bị sao lưu. Các ổ đĩa Ultrium là định dạng lưu trữ ưa thích khi dung lượng là tiêu chí quan trọng. Các ổ băng LTO Ultrium đã tồn tại qua nhiều thế hệ người cập nhật. lợi thế tiềm năng của LTO Ultrium bao gồm:

What is the Linear Tape Open Ultrium (LTO Ultrium)? - Definition

Linear Tape Open Ultrium (LTO Ultrium) is a single-reel, open-format magnetic tape technology that provides ultra-high capacity backup, restore and archive capabilities. LTO storage technology was developed through a joint effort by Hewlett Packard, IBM and Quantum in 1997. LTO Ultrium emerged in 2000 for users that require high-capacity backup, restore and archiving capabilities. LTO Ultrium drives are used extensively in both small and large storage environments.

Understanding the Linear Tape Open Ultrium (LTO Ultrium)

LTO Ultrium has evolved as a premiere line of backup devices. The Ultrium drives are the preferred storage format when capacity is the key criteria. The LTO Ultrium tape drives have existed through several generations of updates. Potential advantages of LTO Ultrium include:

Thuật ngữ liên quan

  • Linear Tape Open (LTO)
  • Magnetic Tape
  • Magnetic Tape Drive
  • Backup
  • Memory Address
  • Alan Turing
  • Digital
  • Cumulative Incremental Backup
  • Data at Rest
  • Data Integrity

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *