Loopback Test

Định nghĩa Loopback Test là gì?

Loopback TestLoopback thử nghiệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Loopback Test - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bài kiểm tra loopback là quá trình gửi dòng dữ liệu kỹ thuật số từ một nguồn trở lại cùng một điểm mà không cần bất kỳ sửa đổi có chủ ý. Nó thường được thực hiện để xác định xem một thiết bị hoạt động đúng và dù có thất bại nút trong một mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Loopback thử nghiệm là một thủ tục chẩn đoán trong đó một tín hiệu được truyền đi và quay trở lại với điện thoại gửi cùng sau khi đi qua toàn bộ hoặc một phần của một mạng lưới để vận chuyển kiểm tra hoặc cơ sở hạ tầng giao thông. Một so sánh của tín hiệu quay trở lại với các tín hiệu truyền truyền đạt sự toàn vẹn của đường truyền. Một plug vòng lặp, được gọi là một plug bọc, được chèn vào cổng của một thiết bị thông tin liên lạc để thuận lợi cho việc kiểm tra loopback. kiểm tra loopback có thể dễ dàng được sử dụng để cổng nối tiếp máy tính thử nghiệm và giao diện vô tuyến, và là một trong những cách dễ nhất để xác minh RS-232 thông tin liên lạc. Giao diện như tổng hợp Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, vv cũng có thể được cấu hình để thực hiện một bài kiểm tra loopback để xác minh kết nối mạch. Các bài kiểm tra loopback cô lập đoạn mạch để họ có thể được kiểm tra riêng rẽ.

What is the Loopback Test? - Definition

A loopback test is the process of sending digital data streams from a source back to the same point without any intentional modifications. It’s generally performed to determine whether a device works properly and whether there are failing nodes in a network.

Understanding the Loopback Test

Loopback testing is a diagnostic procedure in which a signal is transmitted and returned back to the same sending device after passing through all or a portion of a network to test transportation or transportation infrastructure. A comparison of the returned signal with the transmitted signal conveys the integrity of the transmission path. A loop plug, called a wrap plug, is inserted into the port of a communication device to facilitate the loopback test. Loopback tests can readily be used to test computer serial ports and radio interfaces, and are one of the easiest ways to verify RS-232 communications. Interfaces such as aggregated Ethernet, gigabit Ethernet, fast Ethernet, etc. can also be configured to execute a loopback test to verify circuit connectivity. The loopback test isolates circuit segments so that they can be tested separately.

Thuật ngữ liên quan

  • Loop
  • Loopback
  • Local Area Network (LAN)
  • Internet Protocol (IP)
  • Router
  • Switch
  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • Wrap Plug
  • Localhost
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *