Mac OS X Lion

Định nghĩa Mac OS X Lion là gì?

Mac OS X LionMac OS X Lion. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mac OS X Lion - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Không giống như các hệ điều hành trước đó, Apple không bao gồm 10,7 trên đĩa. Lion đã được thiết kế để đơn giản hóa một số chức năng Mac truyền thống để làm cho hệ điều hành dễ tiếp cận hơn. Nó cũng đi kèm với rất nhiều hội nhập lên iOS và vay mượn một số tính năng từ iOS.

What is the Mac OS X Lion? - Definition

Understanding the Mac OS X Lion

Unlike previous operating systems, Apple did not include 10.7 on a disk. Lion has been designed to streamline some of the traditional Mac functions to make the OS more accessible. It also comes with a lot of integration to iOS and borrows certain features from iOS.

Thuật ngữ liên quan

  • Mountain Lion
  • Mac OS X
  • Macintosh Operating System (Mac OS)
  • Mac OS X Leopard
  • Operating System (OS)
  • iPad
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *