Man Page

Định nghĩa Man Page là gì?

Man PageMan trang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Man Page - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Man Page? - Definition

Understanding the Man Page

Thuật ngữ liên quan

  • Read The F###ing Manual (RTFM)
  • Manual Page (Man Page)
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System
  • Paravirtualized Operating System
  • Ubuntu Certified Professional
  • Virtualization

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *