Microsoft XML Core Services (MSXML)

Định nghĩa Microsoft XML Core Services (MSXML) là gì?

Microsoft XML Core Services (MSXML)Microsoft XML lõi dịch vụ (MSXML). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Microsoft XML Core Services (MSXML) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Microsoft XML lõi dịch vụ (MSXML) là một tập hợp các dịch vụ cho phép các nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng XML làm trung tâm tương thích trên tất cả các nền tảng hỗ trợ XML 1.0.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) được dùng để trưng bày, vận chuyển và trao đổi tùy ý cấu trúc dữ liệu. Sau khi xem xét phương pháp XML, Microsoft tạo MSXML như một phiên bản độc quyền cho các dịch vụ cốt lõi của nó. MSXML, mà không phải là giống với XML, là một nền tảng cầu nối giúp các ứng dụng dựa trên XML lập trình viên xây dựng, có thể dễ dàng vận hành và thực thi trên tất cả các nền tảng dựa trên Windows.

What is the Microsoft XML Core Services (MSXML)? - Definition

Microsoft XML Core Services (MSXML) is a set of services that allows developers to build interoperable XML-centered applications on all platforms supporting XML 1.0.

Understanding the Microsoft XML Core Services (MSXML)

Extensible markup language (XML) is used to display, transport and exchange arbitrary data structures. After reviewing XML’s methodology, Microsoft created MSXML as a proprietary version for its core services. MSXML, which is not identical to XML, is a bridging platform that helps programmers build XML-based applications, which can be easily operated and executed on all Windows-based platforms.

Thuật ngữ liên quan

  • Markup Language
  • Document Object Model (DOM)
  • Simple API For XML (SAX)
  • System Object Model (SOM)
  • Platform
  • Application Programming Interface (API)
  • Office Open XML (OOXML)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *