Middleweight Thread

Định nghĩa Middleweight Thread là gì?

Middleweight ThreadMiddleweight chủ đề. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Middleweight Thread - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một sợi hạng trung là một thể hiện của một chuỗi các mã mà hoạt động như một đơn vị. Việc này thường được thực hiện trên danh nghĩa của một người sử dụng duy nhất, giao dịch hoặc thông điệp trong một chương trình máy tính. Chủ đề đôi khi được mô tả theo trọng lượng, trong đó đề cập đến số lượng thông tin theo ngữ cảnh mà phải được cứu bởi các chủ đề để làm cho nó hữu ích cho hệ thống như một tài liệu tham khảo.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hạt nhân hệ điều hành hiện đại được coi là chủ đề middleweight vì nhiều luồng có thể tồn tại trong một không gian địa chỉ duy nhất. Điều này làm giảm số lượng bối cảnh đó cần phải được lưu lại cho mỗi người, giảm đáng kể thời gian chuyển đổi. Ngược lại, một quá trình Unix được coi là một chủ đề nặng. Hầu hết các chủ đề do người dùng mức được coi là chủ đề trọng lượng nhẹ. Một chủ đề và một nhiệm vụ rất giống nhau và thường bị nhầm lẫn. Các hệ điều hành xem xét một chương trình chạy một nhiệm vụ, đem lại cho mỗi công việc một lượt tại thực hiện phẫu thuật. Nếu một chương trình yêu cầu rằng một tập tin được lưu, hệ điều hành tạo ra một thread. Hầu hết các hệ điều hành hiện nay hỗ trợ đa nhiệm và đa luồng để cung cấp xử lý ứng dụng hiệu quả.

What is the Middleweight Thread? - Definition

A middleweight thread is an instance of a sequence of code that works as a unit. This is normally done on behalf of a single user, transaction or message in a computer program. Threads are sometimes described by weight, which refers to the amount of contextual information that must be saved by the thread in order to make it useful to the system as a reference.

Understanding the Middleweight Thread

Modern OS kernels are considered middleweight threads because multiple threads can exist in a single address space. This reduces the amount of context that needs to be saved for each one, significantly decreasing the switching time. In contrast, a Unix process is considered a heavyweight thread. Most user-level threads are considered lightweight threads. A thread and a task are very similar and are often confused. The OS considers a running program a task, giving each task a turn at performing an operation. If a program requests that a file be saved, the OS creates a thread. Most of today’s operating systems support multitasking and multithreading to provide efficient application processing.

Thuật ngữ liên quan

  • Instance
  • Code
  • Operating System (OS)
  • Heavyweight Thread
  • Multitasking
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *