Modem Card

Định nghĩa Modem Card là gì?

Modem CardModem thẻ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Modem Card - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thẻ modem là một loại nội bộ của modem được cắm vào khe PCI của một bo mạch chủ máy tính. Một modem là một thiết bị thông tin liên lạc cho phép một máy tính để gửi và nhận dữ liệu thông qua đường dây điện thoại hoặc cáp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hầu hết các máy tính hiện đại kết nối với một mạng gia đình, một mạng cục bộ hoặc Internet sử dụng modem bên ngoài hoặc thông qua một cổng Ethernet hoặc một thiết bị không dây như một dongle USB. Tuy nhiên, trong những ngày đầu của Internet và trước khi sự ra đời của cáp Internet và kết nối DSL, nó là phổ biến hơn để sử dụng một thẻ modem, mà phải được thêm vào một máy tính để bàn bằng tay, giống như một card màn hình hoặc card âm thanh. thẻ modem này sử dụng một điện thoại cố định để kết nối với một nhà cung cấp dịch vụ Internet, một công nghệ được gọi là "kết nối dial-up."

What is the Modem Card? - Definition

A modem card is an internal type of modem that is plugged into the PCI slot of a PC motherboard. A modem is a communications device that allows a computer to send and receive data through telephone or cable lines.

Understanding the Modem Card

Most modern computers connect to a home network, a local area network or the Internet using an external modem or through an Ethernet port or a wireless device such as a USB dongle. However, during the early days of the Internet and before the advent of cable Internet and DSL connection, it was more common to use a modem card, which had to be added to a desktop computer manually, like a video card or sound card. This modem card used a landline telephone to connect to an Internet service provider, a technology known as a "dial-up connection."

Thuật ngữ liên quan

  • Modem
  • Baud (Bd)
  • Bits Per Second (bps)
  • PC Card
  • PCI Slot
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *