Neighbor Discovery Protocol (NDP)

Định nghĩa Neighbor Discovery Protocol (NDP) là gì?

Neighbor Discovery Protocol (NDP)Hàng xóm Discovery Protocol (NDP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Neighbor Discovery Protocol (NDP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hàng xóm Discovery Protocol (NDP) là một phần của bộ ứng dụng giao thức Internet sử dụng với IPv6. Các tiêu chuẩn IPv6 được phát triển bởi Internet Engineering Task Force để giúp giải quyết các số hữu hạn các địa chỉ bằng những con số Internet Assigned Authority dưới IPv4 giao.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Neighbor Discovery Protocol (NDP)? - Definition

Neighbor Discovery Protocol (NDP) is a part of the Internet Protocol suite used with IPv6. The IPv6 standard was developed by the Internet Engineering Task Force to help address the finite number of addresses assigned by the Internet Assigned Numbers Authority under IPv4.

Understanding the Neighbor Discovery Protocol (NDP)

Thuật ngữ liên quan

  • Protocol
  • Cisco Discovery Protocol (CDP)
  • Networking
  • Secure Neighbor Discovery Protocol (SEND Protocol)
  • Router
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *