NetBIOS

Định nghĩa NetBIOS là gì?

NetBIOSNetBIOS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ NetBIOS - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Là viết tắt của "Network Basic Input / Output System." NetBIOS đã được giới thiệu vào năm 1983 bởi IBM như một sự cải tiến để BIOS chuẩn được sử dụng bởi các máy tính dựa trên Windows. BIOS cung cấp một giao diện giữa hệ điều hành của máy tính và phần cứng. Như tên của nó, NetBIOS thêm hỗ trợ cho kết nối mạng, bao gồm khả năng nhận ra các thiết bị khác kết nối với mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the NetBIOS? - Definition

Stands for "Network Basic Input/Output System." NetBIOS was introduced in 1983 by IBM as an improvement to the standard BIOS used by Windows-based computers. The BIOS provides an interface between the computer's operating system and the hardware. As the name implies, NetBIOS adds support for networking, including the ability to recognize other devices connected to the network.

Understanding the NetBIOS

Thuật ngữ liên quan

  • Navigation Bar
  • Netiquette

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *