NetBIOS Session Service (NBSS)

Định nghĩa NetBIOS Session Service (NBSS) là gì?

NetBIOS Session Service (NBSS)Dịch vụ phiên NetBIOS (NBSS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ NetBIOS Session Service (NBSS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dịch vụ phiên NetBIOS (NBSS) là một phương pháp để kết nối hai máy tính để truyền thông điệp lớn hoặc lưu lượng dữ liệu lớn. Bởi vì các dịch vụ phiên NetBIOS được tham gia vào thế hệ giao thông và chuyển tiếp, TCP cổng 139 được sử dụng. Dịch vụ phiên NetBIOS được dùng chủ yếu cho các dịch vụ máy in và tập tin qua mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hệ thống với thực hiện NBSS có những đặc điểm sau đây:

What is the NetBIOS Session Service (NBSS)? - Definition

NetBIOS session service (NBSS) is a method to connect two computers for transmitting large messages or heavy data traffic. Because the NetBIOS session service is involved in traffic generation and forwarding, TCP port 139 is used. The NetBIOS session service is mostly used for printer and file services over a network.

Understanding the NetBIOS Session Service (NBSS)

A system with NBSS implementation has the following characteristics:

Thuật ngữ liên quan

  • NetBIOS Extended User Interface (NetBEUI)
  • Network Basic Input Output System (NetBIOS)
  • Open Systems Interconnection Model (OSI Model)
  • Overflow Error
  • Wide Area Network (WAN)
  • Local Area Network (LAN)
  • Networking
  • Computer Networking
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *