New Technology File System (NTFS)

Định nghĩa New Technology File System (NTFS) là gì?

New Technology File System (NTFS)New Technology File System (NTFS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ New Technology File System (NTFS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

File Công nghệ mới Hệ thống (NTFS) là cấu trúc tập tin tiêu chuẩn cho các hệ điều hành Windows NT. Nó được sử dụng để lấy và lưu trữ các tập tin trên đĩa cứng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

NTFS được thiết kế ban đầu cho bộ vi xử lý Intel i860 XR phát hành bởi Microsoft vào năm 1993. Mặc dù IBM và Microsoft đã làm việc với nhau để tạo ra hệ điều hành đồ họa được gọi là OS / 2, họ còn bất đồng về nhiều vấn đề quan trọng và cuối cùng họ tách ra. IBM tiếp tục làm việc trên các OS / 2, trong khi Microsoft bắt đầu làm việc trên Windows NT.

What is the New Technology File System (NTFS)? - Definition

The New Technology File System (NTFS) is the standard file structure for the Windows NT operating system. It is used for retrieving and storing files on the hard disk.

Understanding the New Technology File System (NTFS)

NTFS was initially designed for the Intel i860 XR processor released by Microsoft in 1993. Although IBM and Microsoft worked together to create the graphical operating system known as the OS/2, they disagreed on many important issues and they eventually separated. IBM continued to work on the OS/2, while Microsoft started working on Windows NT.

Thuật ngữ liên quan

  • Operating System (OS)
  • File System
  • File Allocation Table (FAT)
  • File Allocation Table 32 (FAT32)
  • High-Performance File System (HPFS)
  • Access Control List (ACL)
  • Resilient File System (ReFS)
  • Volume Shadow Copy Service (VSS)
  • Autonomic Computing
  • Windows Server

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *