NOS

Định nghĩa NOS là gì?

NOSNOS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ NOS - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của "Hệ điều hành Mạng" và được phát âm là "N-O-S." Một hệ điều hành mạng lưới cung cấp dịch vụ cho các máy tính kết nối với mạng. Các ví dụ bao gồm truy cập chia sẻ tập tin, ứng dụng chia sẻ, và khả năng in. Một NOS hoặc có thể là một peer-to-peer (P2P) hệ điều hành, được cài đặt trên mỗi máy tính, hoặc một mô hình client-server, nơi một máy là máy chủ và những người khác có cài đặt phần mềm máy khách.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the NOS? - Definition

Stands for "Network Operating System" and is pronounced "N-O-S." A network operating system provides services for computers connected to a network. Examples include shared file access, shared applications, and printing capabilities. A NOS may either be a peer-to-peer (P2P) OS, which is installed on each computer, or a client-server model, where one machine is the server and others have client software installed.

Understanding the NOS

Thuật ngữ liên quan

  • Northbridge
  • NoSQL

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *