Object

Định nghĩa Object là gì?

ObjectVật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Object - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một đối tượng, trong hướng đối tượng lập trình (OOP), là một kiểu dữ liệu trừu tượng được tạo ra bởi một nhà phát triển. Nó có thể bao gồm nhiều thuộc tính và các phương pháp và thậm chí có thể chứa các đối tượng khác. Trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, các đối tượng được định nghĩa là các lớp học.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Object? - Definition

An object, in object-oriented programming (OOP), is an abstract data type created by a developer. It can include multiple properties and methods and may even contain other objects. In most programming languages, objects are defined as classes.

Understanding the Object

Thuật ngữ liên quan

  • OASIS
  • OCR

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *