OCR

Định nghĩa OCR là gì?

OCROCR. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OCR - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Viết tắt của "Nhận dạng ký tự." OCR là một công nghệ mà công nhận văn bản trong một hình ảnh kỹ thuật số. Nó thường được sử dụng để nhận văn bản trong tài liệu được quét, nhưng nó phục vụ nhiều mục đích khác nữa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the OCR? - Definition

Stands for "Optical Character Recognition." OCR is a technology that recognizes text within a digital image. It is commonly used to recognize text in scanned documents, but it serves many other purposes as well.

Understanding the OCR

Thuật ngữ liên quan

  • Object
  • ODBC

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *