OLE

Định nghĩa OLE là gì?

OLEOLE. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OLE - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Object Linking và Embedding." Nó có thể được phát âm như "O-L-E," hoặc "Oh-lay!" nếu bạn cảm thấy Tây Ban Nha. OLE là một khuôn khổ phát triển bởi Microsoft (cách trở lại trong Windows 3.1) cho phép bạn chụp các đối tượng từ một tài liệu trong một ứng dụng và đặt chúng trong một. Ví dụ, OLE cho phép bạn di chuyển một hình ảnh từ một chương trình chỉnh sửa ảnh vào một tài liệu xử lý văn bản.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the OLE? - Definition

Stands for "Object Linking and Embedding." It can be pronounced as "O-L-E," or "Oh-lay!" if you are feeling Spanish. OLE is a framework developed by Microsoft (way back in Windows 3.1) that allows you to take objects from a document in one application and place them in another. For example, OLE may allow you to move an image from a photo-editing program into a word processing document.

Understanding the OLE

Thuật ngữ liên quan

  • OLAP
  • OLED

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *