One-Time Password Specifications (OTPS)

Định nghĩa One-Time Password Specifications (OTPS) là gì?

One-Time Password Specifications (OTPS)One-Time Password Thông số kỹ thuật (OTPs). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ One-Time Password Specifications (OTPS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

One-time password đặc điểm kỹ thuật (OTPs) là một chính sách không ngừng để tạo ra một cơ chế kiểm soát truy cập cho các hệ thống dựa vào hoặc làm việc trên xác thực dựa trên mật khẩu một lần (trong đó mật khẩu thay đổi cho mỗi lần đăng nhập, do đó chỉ là thời gian một giá trị).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

OTPs chủ yếu là một an ninh suite, được phát triển dựa trên nỗ lực chung của RSA và các nhà phát triển bảo mật khác. Mục tiêu cốt lõi đằng sau OTPs là để tạo điều kiện cho sự phát triển và hội nhập của chứng thực OTP dựa trên trong các hệ thống thông tin.

What is the One-Time Password Specifications (OTPS)? - Definition

One-time password specification (OTPS) is an ongoing policy for creating an access control mechanism for systems that rely on or work on one-time password-based authentication (where the password changes for each login, hence is only valid one time).

Understanding the One-Time Password Specifications (OTPS)

OTPS is primarily a suite security, which is developed using the joint effort of RSA and other security developers. The core objective behind OTPS is to facilitate the development and integration of OTP-based authenticating within information systems.

Thuật ngữ liên quan

  • One-Time Password (OTP)
  • Public Key Cryptography Standards (PKCS)
  • Identity Token
  • Transport Layer Security (TLS)
  • Security Architecture
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *