OOP

Định nghĩa OOP là gì?

OOPOOP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OOP - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Là viết tắt của "Lập trình hướng đối tượng." OOP (không Oops!) Đề cập đến một phương pháp lập trình dựa trên đối tượng, thay vì chỉ hàm và thủ tục. Những đối tượng được tổ chức thành lớp học, cho phép đối tượng cá nhân được nhóm lại với nhau. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện đại bao gồm Java, C / C ++, và PHP, là ngôn ngữ hướng đối tượng, và nhiều ngôn ngữ lập trình cũ bây giờ có phiên bản hướng đối tượng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the OOP? - Definition

Stands for "Object-Oriented Programming." OOP (not Oops!) refers to a programming methodology based on objects, instead of just functions and procedures. These objects are organized into classes, which allow individual objects to be grouped together. Most modern programming languages including Java, C/C++, and PHP, are object-oriented languages, and many older programming languages now have object-oriented versions.

Understanding the OOP

Thuật ngữ liên quan

  • Online
  • Opacity

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *