Open Source

Định nghĩa Open Source là gì?

Open SourceMã nguồn mở. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Open Source - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Khi một chương trình phần mềm là mã nguồn mở, nó có nghĩa là mã nguồn của chương trình là cung cấp miễn phí cho công chúng. Không giống như các phần mềm thương mại, các chương trình mã nguồn mở có thể được sửa đổi và phân phối bởi bất cứ ai và thường được phát triển như là một cộng đồng chứ không phải một tổ chức duy nhất. Vì lý do này, cụm từ "cộng đồng mã nguồn mở" thường được sử dụng để mô tả các nhà phát triển các dự án phát triển phần mềm mã nguồn mở.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Open Source? - Definition

When a software program is open source, it means the program's source code is freely available to the public. Unlike commercial software, open source programs can be modified and distributed by anyone and are often developed as a community rather than by a single organization. For this reason, the phrase "open source community" is commonly used to describe the developer of open source software development projects.

Understanding the Open Source

Thuật ngữ liên quan

  • Open Firmware
  • OpenCL

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *