Optical Communication

Định nghĩa Optical Communication là gì?

Optical CommunicationTruyền thông quang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Optical Communication - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Truyền thông quang học là bất kỳ loại thông tin liên lạc, trong đó ánh sáng được sử dụng để thực hiện các tín hiệu để kết thúc từ xa, thay vì dòng điện. truyền thông quang học dựa vào sợi quang để thực hiện các tín hiệu tới các điểm đến của họ. Một modulator / demodulator, một truyền / nhận, một tín hiệu ánh sáng và một kênh trong suốt là các khối xây dựng của hệ thống truyền thông quang học. Vì có nhiều lợi thế của mình trên truyền điện, sợi quang đã thay thế phần lớn thông tin liên lạc dây đồng trong các mạng lõi trong thế giới phát triển.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kể từ khi phát triển thấp mất cáp sợi quang trong những năm 1970, truyền thông quang học đã trở thành một trong những phương pháp phổ biến nhất của truyền thông. hệ thống truyền thông quang học bao gồm các thành phần sau:

What is the Optical Communication? - Definition

Optical communication is any type of communication in which light is used to carry the signal to the remote end, instead of electrical current. Optical communication relies on optical fibers to carry signals to their destinations. A modulator/demodulator, a transmitter/receiver, a light signal and a transparent channel are the building blocks of the optical communications system. Because of its numerous advantages over electrical transmission, optical fibers have largely replaced copper wire communications in core networks in the developed world.

Understanding the Optical Communication

Since the development of low-loss optical fiber cables in the 1970s, optical communications became one of the most popular methods of communication. Optical communication systems consist of the following components:

Thuật ngữ liên quan

  • Telecommunications
  • Networking
  • Light-Emitting Diode (LED)
  • Protocol
  • Communication and Networking Riser (CNR)
  • Data Communications (DC)
  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Optical Media
  • ITU Telecommunications Standardization Sector (ITU-T)
  • Internet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *