Peripheral Component Interconnect Express – PCI Express (PCI-E)

Định nghĩa Peripheral Component Interconnect Express - PCI Express (PCI-E) là gì?

Peripheral Component Interconnect Express - PCI Express (PCI-E)Peripheral Component Interconnect Express - PCI Express (PCI-E). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Peripheral Component Interconnect Express - PCI Express (PCI-E) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Peripheral Component Interconnect Express, tốt hơn được gọi là PCI Express (PCIe và viết tắt hoặc PCI-E) và là một tiêu chuẩn máy tính card mở rộng. PCI-E được sử dụng trong các kết nối bo mạch chủ cấp và như một giao diện thẻ mở rộng. Các tiêu chuẩn mới cho các máy tính cá nhân được gọi là PCIe 3.0. Một trong những cải tiến của PCI-E hơn người tiền nhiệm của nó là một cấu trúc liên kết mới cho phép việc trao đổi dữ liệu nhanh hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công nghệ mới PCI-E 3.0 là khác biệt so với PCI cũ, PCI-X và AGP bảng bằng nhiều cách:

What is the Peripheral Component Interconnect Express - PCI Express (PCI-E)? - Definition

Peripheral Component Interconnect Express, better known as PCI Express (and abbreviated PCIe or PCI-E) and is a computer expansion card standard. PCI-E is used in motherboard-level connections and as an expansion card interface. The new standard for personal computers is called PCIe 3.0. One of the improvements of PCI-E over its predecessors is a new topology allowing for the faster exchange of data.

Understanding the Peripheral Component Interconnect Express - PCI Express (PCI-E)

The new PCI-E 3.0 technology is different from the former PCI, PCI-X and AGP boards in many ways:

Thuật ngữ liên quan

  • Expansion Card
  • Expansion Slot
  • PCI Slot
  • FireWire
  • Gigabit Ethernet (GbE)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *