PHP: Hypertext Preprocessor 4.0 (PHP 4)

Định nghĩa PHP: Hypertext Preprocessor 4.0 (PHP 4) là gì?

PHP: Hypertext Preprocessor 4.0 (PHP 4)PHP: Hypertext Preprocessor 4.0 (PHP 4). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PHP: Hypertext Preprocessor 4.0 (PHP 4) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hypertext Preprocessor 4.0 (PHP 4) là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ sử dụng để tạo ra các trang web động. PHP là một ngôn ngữ kịch bản phổ biến sử dụng rộng rãi cho một cách nhanh chóng và hiệu quả tạo các ứng dụng Web động. Dễ dàng nhúng vào HTML, PHP cũng có thể dễ dàng kết nối với cơ sở dữ liệu như MySQL và PostgreSQL.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

PHP 4 được cung cấp bởi Zend Engine, giúp tăng hiệu suất và cho phép làm việc với các tập tin được mã hóa thông qua Zend Optimizer. Động cơ chữ viết dùng trong PHP 4 đã được viết lại để thực hiện tối ưu hóa. Các tính năng chính mới được thêm vào PHP 4 là:

What is the PHP: Hypertext Preprocessor 4.0 (PHP 4)? - Definition

Hypertext preprocessor 4.0 (PHP 4) is a server-side scripting language used to create dynamic Web pages. PHP is a popular scripting language used extensively for quickly and effectively creating dynamic Web applications. Easily embedded into HTML code, PHP can also be easily connected to databases such as MySQL and PostgreSQL.

Understanding the PHP: Hypertext Preprocessor 4.0 (PHP 4)

PHP 4 is powered by Zend Engine, which helps increase performance and allows working with encoded files through Zend Optimizer. The script engine used in PHP 4 has been rewritten to optimize performance. The main features newly added to PHP 4 are:

Thuật ngữ liên quan

  • Cross Platform
  • Scripting Language
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • Zend Optimizer
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Java
  • Extensible Markup Language (XML)
  • PHP: Hypertext Preprocessor (PHP)
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *