PHP: Hypertext Preprocessor (PHP)

Định nghĩa PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) là gì?

PHP: Hypertext Preprocessor (PHP)PHP: Hypertext Preprocessor (PHP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

PHP là một từ viết tắt đệ quy cho PHP: Hypertext Preprocessor, một ngôn ngữ kịch bản sử dụng để tạo động cũng như trang Web HTML tương tác. Một máy chủ xử lý lệnh PHP khi một người truy cập trang web mở ra một trang, sau đó gửi kết quả đến trình duyệt của khách truy cập.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

PHP là rất dễ dàng cho người mới bắt đầu và cũng cung cấp nhiều tính năng tiên tiến cho các lập trình viên chuyên nghiệp. PHP chạy một cách hiệu quả nhất trên một máy chủ Apache, nhưng nó cũng có thể chạy trên IIS. PHP là một mã nguồn mở và ngôn ngữ đa nền tảng. Nó có thể được xây dựng như một module Apache hoặc một kịch bản CGI. Là một module Apache, PHP là rất nhanh và nhẹ, cho phép quay vòng nhanh.

What is the PHP: Hypertext Preprocessor (PHP)? - Definition

PHP is a recursive acronym for PHP: Hypertext Preprocessor, a scripting language used to create dynamic and interactive HTML Web pages. A server processes PHP commands when a website visitor opens a page, then sends results to the visitor’s browser.

Understanding the PHP: Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP is very easy for beginners and also offers many advanced features for professional programmers. PHP runs most efficiently on an Apache server, but it can also run on IIS. PHP is an open-source and cross-platform language. It can be built as an Apache module or a CGI script. As an Apache module, PHP is very fast and lightweight, allowing for quick turnaround.

Thuật ngữ liên quan

  • MySQL
  • Hypertext
  • Web Development
  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Apache Web Server
  • Web Server
  • Web Client
  • Scripting Language
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *