Piezoelectric Accelerometer

Định nghĩa Piezoelectric Accelerometer là gì?

Piezoelectric AccelerometerÁp điện gia tốc kế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Piezoelectric Accelerometer - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một gia tốc kế áp điện là một thiết bị có sử dụng dao động cơ học để đo lường khả năng tăng tốc trên một bề mặt. Gia tốc áp điện chuyển đổi năng lượng cơ học và chuyển động vào tỷ lệ thuận với năng lượng điện để tăng tốc ứng dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các biện pháp về nguyên tắc hoạt động gia tốc áp điện và cải lực lượng cơ học thành tín hiệu điện.

What is the Piezoelectric Accelerometer? - Definition

A piezoelectric accelerometer is a device that uses mechanical vibrations to measure acceleration on a surface. The piezoelectric accelerometer converts mechanical energy and motion into electrical energy proportional to the applied acceleration.

Understanding the Piezoelectric Accelerometer

The piezoelectric accelerometer's operational principle measures and converts mechanical force into an electric signal.

Thuật ngữ liên quan

  • Piezoelectricity
  • Accelerometer
  • Capacitive Accelerometer
  • Capacitor
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *