Port (an Application)

Định nghĩa Port (an Application) là gì?

Port (an Application)Port (một ứng dụng). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Port (an Application) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Để cảng, trong bối cảnh "porting một ứng dụng," đề cập đến việc thay đổi chương trình phần mềm để cho phép chương trình chạy với một hệ điều hành khác nhau hơn so với chương trình mà nó được thiết kế. Ngoài ra, đôi khi chỉ đơn giản là cổng hoặc được chuyển được sử dụng khi tham khảo phần cứng đã được thay đổi để hoạt động với một hệ điều hành o khác nhau. Thuật ngữ này cũng được biết đến, hoặc gọi, như porting các ứng dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để cổng một ứng dụng phương tiện để cho phép một chương trình ứng dụng chạy trên một hệ điều hành khác nhau. Máy bộ phận phụ thuộc của chương trình phải được viết lại vì đây là những bộ phận của chương trình sẽ chỉ thực hiện trên một loại máy tính. Chương trình được thiết kế để chạy trên một loạt các loại máy tính, sử dụng khác nhau OS, được cho là máy độc lập. Chương trình một cách dễ dàng được chuyển được cho là cầm tay; hay nói cách khác, khi chi phí nhân lực của porting đến một hệ điều hành mới thấp hơn đòi hỏi phải viết lại toàn bộ chương trình (ví dụ: từ đầu), chương trình được mô tả là cầm tay.

What is the Port (an Application)? - Definition

To port, in the context of "porting an application," refers to changing software programming to allow the program to run with a different operating system than the program for which it was designed. Also, sometimes simply port or ported is used when referencing hardware that has been changed to operate with a different OS o. This term is also known, or referred to, as porting the application.

Understanding the Port (an Application)

To port an application means to allow an application program to run on a different OS. Machine dependent sections of the program must be rewritten as these are sections of the program that will execute only on a certain type of computer. Programs designed to run on a variety of types of computers, using different OSs, are said to be machine-independent. Programs easily ported are said to be portable; or stated differently, when the manpower cost of porting to a new OS is less than that required to rewrite the entire program (i.e. from scratch), the program is described as portable.

Thuật ngữ liên quan

  • Programming
  • Operating System (OS)
  • Platform
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *