Procedural Language/Structured Query Language (PL/SQL)

Định nghĩa Procedural Language/Structured Query Language (PL/SQL) là gì?

Procedural Language/Structured Query Language (PL/SQL)Thủ Tục ngữ / Structured Query Language (PL / SQL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Procedural Language/Structured Query Language (PL/SQL) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Procedural Language/Structured Query Language (PL/SQL)? - Definition

Understanding the Procedural Language/Structured Query Language (PL/SQL)

Thuật ngữ liên quan

  • Structured Query Language (SQL)
  • Transact-SQL (T-SQL)
  • Oracle Database (Oracle DB)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *