Project Portfolio Management (PPM)

Định nghĩa Project Portfolio Management (PPM) là gì?

Project Portfolio Management (PPM)Quản lý danh mục đầu tư dự án (PPM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Project Portfolio Management (PPM) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quản lý danh mục đầu tư dự án (PPM) là một chiến lược quản lý tổng thể sử dụng để sắp xếp các phần mềm của một tổ chức, danh mục đầu tư và các dự án để phân tích và hợp tác. sắp xếp hợp lý PPM và tối ưu hóa hoạt động quản lý để tạo điều kiện và thực hiện kinh doanh thành công và số objectives.A kỹ thuật của nhà cung cấp bán các sản phẩm phần mềm PPM như theo yêu cầu hoặc phần mềm như một dịch vụ (SaaS) giải pháp, bao gồm Hewlett-Packard, Eclipse và Instantis.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc lập kế hoạch hiệu quả là thách thức lớn nhất trong PPM vì cơ sở hạ tầng của một tổ chức thường có nguồn gốc từ hệ thống đánh giá dự án theo truyền thống không chính thức tương tự như các quá trình chính trị. Đây là loại phương pháp phát triển thành một nhu cầu doanh nghiệp và thương mại cho các quy trình và thủ tục quy định và có hệ thống. Về mặt cấu trúc cốt lõi, gương PPM quản lý danh mục đầu tư tài chính:

What is the Project Portfolio Management (PPM)? - Definition

Project portfolio management (PPM) is a holistic management strategy used to align an organization's software, portfolios and projects for analysis and collaboration. PPM streamlines and optimizes management activities to facilitate and fulfill successful business and technical objectives.A number of vendors sell PPM software products as on-demand or software as a service (SaaS) solutions, including Hewlett-Packard, Eclipse and Instantis.

Understanding the Project Portfolio Management (PPM)

Effective planning is the greatest challenge in PPM because an organization's infrastructure is often derived from traditionally informal project assessment systems that are similar to political processes. This type of approach evolved into a corporate and commercial demand for defined and systematic processes and procedures. In terms of core structure, PPM mirrors financial portfolio management:

Thuật ngữ liên quan

  • Project Management
  • Project Manager (PM)
  • Application Lifecycle Management (ALM)
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • SAP DB
  • Collaboration
  • Procedure
  • Software as a Service (SaaS)
  • Enterprise Application Integration (EAI)
  • Enterprise Relationship Management (ERM)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *