Real-Time Communications (RTC)

Định nghĩa Real-Time Communications (RTC) là gì?

Real-Time Communications (RTC)Real-Time Communications (RTC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Real-Time Communications (RTC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thời gian thực thông tin liên lạc (RTC) là một thuật ngữ dùng để chỉ bất kỳ viễn thông trực tiếp xảy ra mà không cần sự chậm trễ truyền dẫn. RTC là gần như tức thì với độ trễ tối thiểu. dữ liệu RTC và tin nhắn không được lưu trữ giữa truyền và nhận. RTC nói chung là một peer peer-to-, chứ không phải là phát sóng hoặc multicast, truyền tải.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

RTC chế độ truyền dữ liệu như sau:

What is the Real-Time Communications (RTC)? - Definition

Real-time communications (RTC) is a term used to refer to any live telecommunications that occur without transmission delays. RTC is nearly instant with minimal latency. RTC data and messages are not stored between transmission and reception. RTC is generally a peer-to-peer, rather than broadcasting or multicasting, transmission.

Understanding the Real-Time Communications (RTC)

RTC data transmission modes are as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Real-Time Clock (RTC)
  • Half Duplex (HDX)
  • Full Duplex (FDx)
  • Cable Modem
  • XMODEM
  • YMODEM
  • ZMODEM
  • Windows Live Messenger
  • Skype
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *