Remote Monitoring (RMON)

Định nghĩa Remote Monitoring (RMON) là gì?

Remote Monitoring (RMON)Giám sát từ xa (RMON). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Remote Monitoring (RMON) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Giám sát từ xa (RMON) là một đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn tạo điều kiện cho công tác giám sát các hoạt động vận hành mạng thông qua việc sử dụng các thiết bị từ xa được gọi là màn hình hoặc đầu dò. RMON hỗ trợ quản trị mạng (NA) với sự kiểm soát cơ sở hạ tầng mạng hiệu quả và quản lý.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

RMON ban đầu được phát triển để giải quyết vấn đề trang web từ xa và quản lý phân đoạn mạng cục bộ (LAN) từ một địa điểm tập trung. Các tiêu chuẩn RMON chỉ định một nhóm các chức năng và thống kê có thể được trao đổi giữa RMON dò mạng tương thích và các nhà quản lý giao diện điều khiển. RMON thực hiện mở rộng phát hiện mạng lỗi và cung cấp dữ liệu hiệu suất chỉnh để NAS. RMON thu thập chín loại thông tin, bao gồm byte gửi đi, các gói tin gửi đi, các gói giảm và thống kê bởi máy chủ. NA sử dụng RMON để xác định lưu lượng người dùng mạng hoặc mức băng thông và thông tin truy cập website. Ngoài ra, cảnh báo vấn đề có thể được cấu hình sẵn. RMON sử dụng các thiết bị mạng nào đó, chẳng hạn như máy chủ, và chứa các ứng dụng quản lý mạng đóng vai trò như khách hàng. RMON điều khiển mạng bằng cách sử dụng các máy chủ và các ứng dụng của nó cùng một lúc. Khi một gói tin mạng được truyền đi, RMON tạo điều kiện xem tình trạng gói và cung cấp thêm thông tin, trong trường hợp một gói tin bị chặn, chấm dứt hoặc bị mất. Hai phiên bản RMON có sẵn:

What is the Remote Monitoring (RMON)? - Definition

Remote Monitoring (RMON) is a standard specification that facilitates the monitoring of network operational activities through the use of remote devices known as monitors or probes. RMON assists network administrators (NA) with efficient network infrastructure control and management.

Understanding the Remote Monitoring (RMON)

RMON was initially developed to address the issue of remote site and local area network (LAN) segment management from a centralized location. The RMON standard specifies a group of functions and statistics that may be exchanged between RMON compatible network probes and console managers. RMON performs extensive network-fault detection and provides performance-tuning data to NAs. RMON collects nine information types, including bytes sent, packets sent, packets dropped and statistics by host. NAs use RMON to determine network user traffic or bandwidth levels and website access information. Additionally, issue alerts may be preconfigured. RMON uses certain network devices, such as servers, and contains network management applications that serve as clients. RMON controls the network by using its servers and applications simultaneously. When a network packet is transmitted, RMON facilitates packet status viewing and provides further information, in the event that a packet is blocked, terminated or lost. Two RMON versions are available:

Thuật ngữ liên quan

  • Internet
  • Simple Network Management Protocol (SNMP)
  • Management Information Base (MIB)
  • Networking
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Server
  • Remote Desktop
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *