Render Right

Định nghĩa Render Right là gì?

Render RightRender Ngay. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Render Right - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một làm cho đúng là một quyền pháp lý điều chỉnh việc tạo ra các công trình kỹ thuật số bên ngoài lĩnh vực pháp luật về bản quyền. Nó cung cấp cho người dùng quyền sao chép liệu có bản quyền theo các điều kiện nhất định.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để hiển thị phương tiện truyền thông trên TV hoặc máy tính, người dùng phải được sự thoả làm cho quyền của chủ sở hữu quyền dưới hình thức giấy phép hoặc hợp đồng. Chơi âm nhạc cũng là một loại dịch truyền thông thành một định dạng âm thanh.

What is the Render Right? - Definition

A render right is a legal right that governs the creation of digital works outside the realm of copyright law. It gives a user the right to reproduce copyrighted materials under certain conditions.

Understanding the Render Right

To display media on a TV or computer, a user must obtain render rights from the rights owner in the form of a license or contract. Playing music is also a type of media translation into an acoustical format.

Thuật ngữ liên quan

  • Patent
  • Digital Rights Management (DRM)
  • Digital
  • Compact Disc-Read-Only Memory (CD-ROM)
  • Copyright Infringement
  • Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
  • Security Architecture
  • Stop Online Piracy Act (SOPA)
  • Intellectual Property (IP)
  • Banker Trojan

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *