Secret Key

Định nghĩa Secret Key là gì?

Secret KeyChìa khoá bí mật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Secret Key - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một khóa bí mật là mẩu thông tin hoặc tham số được sử dụng để mã hóa và giải mã các thông điệp trong một đối xứng, hoặc bí mật-key, encryption.In mã hóa assymetric, hai phím riêng biệt được sử dụng. Một là một khóa công khai và người kia là một chìa khóa bí mật. Một khóa bí mật cũng có thể được gọi là một khóa riêng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khi sử dụng mã hóa đối xứng, chỉ có một chìa khóa được sử dụng để mã hóa và giải mã. Tuy nhiên, trong mật mã không đối xứng có cả một khóa bí mật và khoá công khai tham gia vào các quá trình mã hóa và giải mã. Chìa khóa bí mật có thể được giữ bởi một người hoặc trao đổi với người khác khi gửi tin nhắn được mã hóa. Nếu chỉ có một chìa khóa có sẵn cho cả mã hóa và giải mã, cả người gửi và người nhận của một thông điệp cần phải có một bản sao của khóa bí mật để có thể đọc tin nhắn. Khía cạnh khó khăn nhất của kiểu mã hóa này là làm thế nào để phân phối chìa khóa cho một bên thứ hai mà không ảnh hưởng an ninh. hệ thống mật mã khóa bí mật thường được phân loại là một trong hai thuật toán mã hóa dòng hoặc mật mã khối. thuật toán mã hóa dòng làm việc trên một chút duy nhất tại một thời gian và cũng sử dụng một số loại cơ chế phản hồi để chìa khóa thay đổi thường xuyên. Một mật mã khối, mặt khác, mã hóa khối một dữ liệu tại một thời điểm bằng cách sử dụng một cách chính xác là chìa khóa giống nhau trên mỗi khối. Đề án chìa khóa mật mã bí mật được chấp nhận nhất là Data Encryption Standard (DES) mật mã. hệ thống mật mã khác được sử dụng để mã hóa bí mật-key bao gồm Advanced Encryption Standard (AES) và CAST-128/256.

What is the Secret Key? - Definition

A secret key is the piece of information or parameter that is used to encrypt and decrypt messages in a symmetric, or secret-key, encryption.In assymetric encryption, two separate keys are used. One is a public key and the other is a secret key. A secret key may also be known as a private key.

Understanding the Secret Key

When using symmetric encryption, only one key is used for encryption and decryption. However, in asymmetric cryptography there is both a private key and a public key involved in the encryption and decryption processes. The secret key can be kept by one person or exchanged with someone else when sending encrypted messages. If only one key is available for both encryption and decryption, both the sender and receiver of a message have to have a copy of the secret key to be able to read the message. The most difficult aspect of this type of encryption is how to distribute the key to a second party without affecting security. Secret key cryptography systems are often classified to be either stream ciphers or block ciphers. Stream ciphers work on a single bit at a time and also use some kind of feedback mechanism so that the key changes regularly. A block cipher, on the other hand, encrypts one data block at a time by using precisely the same key on every block. The most accepted secret key cryptography scheme is Data Encryption Standard (DES) cryptography. Other cryptography systems used for secret-key encryption include the Advanced Encryption Standard (AES) and CAST-128/256.

Thuật ngữ liên quan

  • Cryptography
  • Information Assurance (IA)
  • Information Security (IS)
  • Data Encryption Standard (DES)
  • Encryption
  • Cipher
  • Block Cipher
  • Decryption
  • Triple DES
  • Advanced Encryption Standard (AES)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *