Sensitive Information

Định nghĩa Sensitive Information là gì?

Sensitive InformationThông tin nhạy cảm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sensitive Information - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thông tin nhạy cảm liên quan đến thông tin đặc quyền hoặc độc quyền mà chỉ có người nào được phép nhìn thấy và do đó có nghĩa là không thể truy cập đến tất cả mọi người. Nếu thông tin nhạy cảm bị mất hoặc được sử dụng trong bất kỳ cách nào khác hơn là dự định, kết quả có thể thiệt hại nghiêm trọng cho người dân hoặc tổ chức mà thông tin đó thuộc. thông tin nhạy cảm cũng có thể được gọi là một tài sản nhạy cảm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số ví dụ về các thông tin nhạy cảm như sau:

What is the Sensitive Information? - Definition

Sensitive information refers to privileged or proprietary information that only certain people are allowed to see and that is therefore not accessible to everyone. If sensitive information is lost or used in any way other than intended, the result can be severe damage to the people or organization to which that information belongs. Sensitive information may also be called a sensitive asset.

Understanding the Sensitive Information

Some examples of sensitive information are as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Common Data Security Architecture (CDSA)
  • Information Assurance (IA)
  • Encryption
  • Advanced Encryption Standard (AES)
  • Information Hiding
  • Security Architecture
  • Contamination
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *