Sequenced Packet Protocol (SPP)

Định nghĩa Sequenced Packet Protocol (SPP) là gì?

Sequenced Packet Protocol (SPP)Trình tự Packet Protocol (SPP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sequenced Packet Protocol (SPP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

SPP là một Xerox Systems Network (XNS) giao thức hỗ trợ giao hàng gói giải trình tự và kết nối. Nó là một giao thức truyền tải mạng cung cấp giao hàng gói đáng tin cậy với kiểm soát dòng chảy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Sequenced Packet Protocol (SPP)? - Definition

SPP is a Xerox Network Systems (XNS) protocol for sequenced and connectionless packet delivery support. It is a network transport protocol providing reliable packet delivery with flow control.

Understanding the Sequenced Packet Protocol (SPP)

Thuật ngữ liên quan

  • Packet
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet
  • Net Send
  • Presence
  • Client

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *