Service Level Agreement (SLA)

Định nghĩa Service Level Agreement (SLA) là gì?

Service Level Agreement (SLA)Service Level Agreement (SLA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Service Level Agreement (SLA) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mức độ dịch vụ Hiệp (SLA) là thành phần hợp đồng dịch vụ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng. Một SLA cung cấp cụ thể và các khía cạnh liên quan đến đo lường được các dịch vụ dịch vụ. Ví dụ, SLAs thường bao gồm trong thỏa thuận ký kết giữa các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và khách hàng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thông qua vào cuối những năm 1980, SLAs hiện đang được sử dụng bởi hầu hết các ngành công nghiệp và thị trường. Về bản chất, SLAs xác định sản lượng dịch vụ nhưng phương pháp hoãn đến tuỳ nhà cung cấp dịch vụ. số liệu cụ thể khác nhau tùy theo ngành công nghiệp và mục đích SLA.

What is the Service Level Agreement (SLA)? - Definition

A Service Level Agreement (SLA) is the service contract component between a service provider and customer. A SLA provides specific and measurable aspects related to service offerings. For example, SLAs are often included in signed agreements between Internet service providers (ISP) and customers.

Understanding the Service Level Agreement (SLA)

Adopted in the late 1980s, SLAs are currently used by most industries and markets. By nature, SLAs define service output but defer methodology to the service provider's discretion. Specific metrics vary by industry and SLA purpose.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Service Provider (ISP)
  • Contingency Plan
  • Outsourcing
  • Terms of Service (ToS)
  • Data Availability
  • Stochastic
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • Retrosourcing
  • Application Portfolio

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *