Snapshot Replication

Định nghĩa Snapshot Replication là gì?

Snapshot ReplicationSnapshot Replication. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Snapshot Replication - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Snapshot sao chép đề cập đến một phương pháp tái tạo giữa cơ sở dữ liệu. Trong quá trình này, dữ liệu được cập nhật thường xuyên tại những thời điểm cụ thể bằng cách sao chép những thay đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ban đầu (nhà xuất bản) vào một cơ sở dữ liệu nhận (thuê bao).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Snapshot sao chép là phương pháp lý tưởng sao chép dưới bất kỳ các điều kiện sau:

What is the Snapshot Replication? - Definition

Snapshot replication refers to a replication method between databases. During this process, data is infrequently updated at specified times by copying data changes from the original database (publisher) to a receiving database (subscriber).

Understanding the Snapshot Replication

Snapshot replication is the ideal replication method under any of the following conditions:

Thuật ngữ liên quan

  • Structured Query Language (SQL)
  • Transactional Replication
  • Merge Replication
  • Storage Snapshot
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *