Software Development Life Cycle Model (SDLC)

Định nghĩa Software Development Life Cycle Model (SDLC) là gì?

Software Development Life Cycle Model (SDLC)Software Development Life Cycle Model (SDLC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Software Development Life Cycle Model (SDLC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mô hình vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) là một khuôn khổ khái niệm mô tả tất cả các hoạt động trong một dự án phát triển phần mềm từ lập kế hoạch để bảo trì. Quá trình này được kết hợp với một số mô hình, mỗi bao gồm một loạt các nhiệm vụ và các hoạt động. Phát triển phần mềm là một hoạt động cồng kềnh cần xác định đúng các yêu cầu, thực hiện, và triển khai phần mềm. Tuy nhiên, hoạt động này không dừng lại ở đó. Sau khi phân phối phần mềm, bảo trì đúng đắn phải được cung cấp một cách kịp thời. Thuật ngữ này còn được gọi là mô hình quy trình phát triển phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các hoạt động phát triển phần mềm lớn bao gồm:

What is the Software Development Life Cycle Model (SDLC)? - Definition

A software development life cycle (SDLC) model is a conceptual framework describing all activities in a software development project from planning to maintenance. This process is associated with several models, each including a variety of tasks and activities. Software development is a cumbersome activity requiring proper identification of requirements, their implementation, and software deployment. However, the activities do not end there. After the distribution of the software, proper maintenance has to be provided in a timely manner. This term is also known as software development process model.

Understanding the Software Development Life Cycle Model (SDLC)

The major software development activities include:

Thuật ngữ liên quan

  • Fourth Generation (Programming) Language (4GL)
  • Rapid Application Development (RAD)
  • Waterfall Model
  • Prototype
  • Software, Platform, Infrastructure Model (SPI Model)
  • Agile Software Development
  • Iterative and Incremental Development
  • Software Development Process
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *