Software Program

Định nghĩa Software Program là gì?

Software ProgramChương trình phần mềm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Software Program - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chương trình phần mềm thường được định nghĩa là một tập hợp các hướng dẫn, hoặc một tập hợp các module hoặc các thủ tục, điều đó cho phép một loại nhất định của hoạt động máy tính. Thuật ngữ này cũng thường được sử dụng thay thế cho nhau với thuật ngữ như “Ứng dụng phần mềm” và “sản phẩm phần mềm.”

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mặc dù thuật ngữ xung quanh một chương trình phần mềm có phần mơ hồ, có một số hướng dẫn khi người ta thường dùng từ “chương trình” liên quan đến phần mềm. Ví dụ, trong tương phản việc sử dụng thuật ngữ “chương trình phần mềm” với “phần mềm ứng dụng,” nó trở nên rõ ràng rằng một chương trình phần mềm là ngầm nhỏ trong phạm vi và thường cơ bản hơn.

What is the Software Program? - Definition

A software program is commonly defined as a set of instructions, or a set of modules or procedures, that allow for a certain type of computer operation. The term is also often used interchangeably with terms like “software application” and “software product.”

Understanding the Software Program

Although the terminology around a software program is somewhat vague, there are some guidelines for when people usually use the word “program” in relation to software. For example, in contrasting the use of the term “software program” with “software application,” it becomes clear that a software program is implicitly smaller in scope and often more basic.

Thuật ngữ liên quan

  • Application Portfolio
  • Executable (.EXE)
  • Application Software
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System
  • Paravirtualized Operating System
  • Ubuntu Certified Professional

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *