Software Versioning

Định nghĩa Software Versioning là gì?

Software VersioningPhần mềm Versioning. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Software Versioning - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Software Versioning? - Definition

Understanding the Software Versioning

Thuật ngữ liên quan

  • Alpha Version
  • Concurrent Versions System (CVS)
  • Software Development Kit (SDK)
  • Software Development Life Cycle (SDLC)
  • Application Software
  • Add-In
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *