SprintLink

Định nghĩa SprintLink là gì?

SprintLinkSprintLink. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SprintLink - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SprintLink? - Definition

Understanding the SprintLink

Thuật ngữ liên quan

  • Fourth Generation Wireless (4G)
  • Personal Communications Service (PCS)
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Telecommunications
  • Jitter (VoIP)
  • Packet Loss
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *