Tap (Digital Input Method)

Định nghĩa Tap (Digital Input Method) là gì?

Tap (Digital Input Method)Tap (Digital Input Method). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tap (Digital Input Method) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một vòi là sự chuyển động nhanh chóng của một bút stylus hoặc ngón tay trên màn hình hiển thị như là đầu vào trên một thiết bị cầm tay. Vòi tương đương với một click chuột trên một màn hình hiển thị máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một vòi nước trên một màn hình hiển thị có thể được sử dụng để mở các ứng dụng hoặc chọn tùy chọn trình đơn hoặc chế độ khác nhau của hoạt động. hệ điều hành (OS) và các ứng dụng được thiết kế cẩn thận để nhận ra những hạn chế của các ngón tay hoặc bút stylus, cũng như những hạn chế của một khu vực kích thước hiển thị nhỏ.

What is the Tap (Digital Input Method)? - Definition

A tap is the rapid movement of a stylus or finger on a display screen as input on a handheld device. Taps are equivalent to a mouse click on a PC display screen.

Understanding the Tap (Digital Input Method)

A tap on a display screen may be used to open applications or select menu options or different modes of operation. Operating systems (OSs) and applications are carefully designed to recognize the limitations of the finger or stylus, as well as the limitations of a small size display area.

Thuật ngữ liên quan

  • Input Device
  • Stylus
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure
  • Level Design

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *