Telephone Number Mapping (ENUM)

Định nghĩa Telephone Number Mapping (ENUM) là gì?

Telephone Number Mapping (ENUM)Số điện thoại Mapping (ENUM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Telephone Number Mapping (ENUM) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Telephone Number Mapping (ENUM)? - Definition

Understanding the Telephone Number Mapping (ENUM)

Thuật ngữ liên quan

  • Public Switched Telephone Network (PSTN)
  • Internet
  • Telecommunications
  • DNS Record
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *