The Google+ Project

Định nghĩa The Google+ Project là gì?

The Google+ ProjectDự án Google+. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ The Google+ Project - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the The Google+ Project? - Definition

Understanding the The Google+ Project

Thuật ngữ liên quan

  • Google
  • Social Media
  • Facebook
  • Google Analytics
  • Google Apps
  • LinkedIn (LI)
  • Don't Be Evil
  • Social Media Fatigue
  • Social Graph
  • Koobface

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *