Transmission Security (TRANSEC)

Định nghĩa Transmission Security (TRANSEC) là gì?

Transmission Security (TRANSEC)Truyền Security (TRANSEC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transmission Security (TRANSEC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

An ninh truyền (TRANSEC) là quá trình đảm bảo truyền dữ liệu khỏi bị xâm nhập, khai thác hoặc bị chặn lại bởi một cá nhân, ứng dụng hoặc thiết bị. TRANSEC đóng chặt dữ liệu khi nó di chuyển trên một phương tiện truyền thông. Nó thường được thực hiện trong mạng lưới tổ chức quân sự và chính phủ và các thiết bị, chẳng hạn như radar và thông tin vô tuyến thiết bị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Transmission Security (TRANSEC)? - Definition

Transmission security (TRANSEC) is the process of securing data transmissions from being infiltrated, exploited or intercepted by an individual, application or device. TRANSEC secures data as it travels over a communication medium. It is generally implemented in military and government organization networks and devices, such as radar and radio communication equipment.

Understanding the Transmission Security (TRANSEC)

Thuật ngữ liên quan

  • Communications Security (COMSEC)
  • Cryptographic Key
  • Cryptanalysis
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Cluster Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *