Typeof Operator

Định nghĩa Typeof Operator là gì?

Typeof OperatorTypeof điều hành. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Typeof Operator - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Typeof điều hành, trong C #, là một nhà điều hành sử dụng để xác định kiểu của tham số truyền cho nó. Nó trả về đối tượng System.Type gắn liền với loại hình đó, nắm giữ tất cả các chi tiết liên quan đến các loại nhất định.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ví dụ, một nhà điều hành typeof có thể được sử dụng với StreamReader, một loại định nghĩa trong thư viện .NET framework để lưu trữ nó trong một biến System.Type. loại biến này sau đó có thể được sử dụng để truy vấn để biết chi tiết như kiểu lớp (bê tông trừu tượng hoặc), phương pháp vv

What is the Typeof Operator? - Definition

Typeof operator, in C#, is an operator used to determine the type of the parameter passed to it. It returns the System.Type object associated with that type, which holds all the details related to the given type.

Understanding the Typeof Operator

For example, a typeof operator can be used with StreamReader , a type defined in the .NET framework library to store it in a variable of System.Type. This type variable can then be used to query for details such as the class type (abstract or concrete), methods, etc.

Thuật ngữ liên quan

  • Reflection
  • Operator
  • .NET Framework (.NET)
  • C# (C Sharp)
  • Sizeof Operator
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *