Variable Length Subnet Mask (VLSM)

Định nghĩa Variable Length Subnet Mask (VLSM) là gì?

Variable Length Subnet Mask (VLSM)Variable Length Subnet Mask (VLSM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Variable Length Subnet Mask (VLSM) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Variable Length Subnet Mask (VLSM)? - Definition

Understanding the Variable Length Subnet Mask (VLSM)

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Protocol Address (IP Address)
  • Subnetwork (Subnet)
  • Subnet Mask
  • Open Shortest Path First (OSPF)
  • Routing
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Virtual Local Area Network (VLAN)
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *