VGA Cable

Định nghĩa VGA Cable là gì?

VGA CableVGA Cable. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ VGA Cable - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mảng đồ họa video (VGA) cáp là một loại cáp máy tính mang dữ liệu hiển thị hình ảnh từ CPU đến màn hình. Một cáp VGA hoàn chỉnh bao gồm một hình cáp và đầu nối ở mỗi đầu, và các đầu nối thường xanh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cáp VGA được sử dụng chủ yếu để liên kết một máy tính với một thiết bị hiển thị. Một đầu của cáp VGA được gắn vào cổng trong card đồ họa trên bo mạch chủ máy tính, và người kia vào cổng trong thiết bị hiển thị. Khi máy tính đang chạy, màn hình hiển thị tín hiệu truyền đi card màn hình video qua cáp VGA, mà sau đó được hiển thị trên màn hình điện thoại. cáp VGA có sẵn trong các loại khác nhau, nơi cáp ngắn hơn với cáp đồng trục và cách cung cấp chất lượng video / hiển thị tốt hơn.

What is the VGA Cable? - Definition

A video graphics array (VGA) cable is a type of computer cable that carries visual display data from the CPU to the monitor. A complete VGA cable consists of a cable and a connector at each end, and the connectors are typically blue.

Understanding the VGA Cable

A VGA cable is used primarily to link a computer to a display device. One end of the VGA cable is attached to the port in the graphics card on the computer motherboard, and the other to the port in the display device. When the computer is running, the video card transmits video display signals via the VGA cable, which are then displayed on the display device. VGA cables are available in different types, where shorter cables with coaxial cable and insulation provide better video/display quality.

Thuật ngữ liên quan

  • Video Graphics Array (VGA)
  • Printer Cable
  • Coaxial Cable
  • Display Monitor
  • Graphics Card
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *