Virtual Directory

Định nghĩa Virtual Directory là gì?

Virtual DirectoryVirtual Directory. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virtual Directory - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thư mục ảo là một đường dẫn hoặc bí danh trong một trang web mà người dùng đề cập đến một thư mục chứa dữ liệu thực tế được lưu trữ. Các thư mục được gọi có thể là một thư mục vật lý trên ổ cứng của một máy chủ cục bộ hoặc một thư mục trên một máy chủ (mạng chia sẻ). Các thư mục chính là gốc rễ trong khi thư mục khác là thư mục ảo và được liên kết với nó thông qua bí danh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Người dùng có thể tạo thư mục ảo sử dụng Internet Information Services (IIS). Khi các nhà quản lý dịch vụ Internet xác định thư mục ảo, đó là khi bí danh có liên quan đến họ. Những bí danh là tên mà người dùng sử dụng để truy cập dữ liệu bên trong chúng. Nếu người quản trị trang web không chỉ định tên bí danh cho thư mục ảo, chúng sẽ tự động được tạo ra bởi các nhà quản lý dịch vụ Internet.

What is the Virtual Directory? - Definition

A virtual directory is a path or alias within a website that refers users to another directory where the actual data is hosted. The referred directory can be a physical directory on a local server's hard drive or a directory on another server (network share). The home directory is the root while other directories are virtual directories and are associated with it through aliases.

Understanding the Virtual Directory

Users can create virtual directories using Internet Information Services (IIS). When Internet service managers define virtual directories, that's when aliases are associated with them. These aliases are the names that users use to access the data within them. If website administrators do not specify alias names for virtual directories, they will be automatically generated by Internet service managers.

Thuật ngữ liên quan

  • Webware
  • Web Content Management (WCM)
  • Web Service
  • Contact Manager
  • Folder
  • Public Folder
  • Web Design
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Windows Server

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *