VLAN Trunking Protocol (VTP)

Định nghĩa VLAN Trunking Protocol (VTP) là gì?

VLAN Trunking Protocol (VTP)VLAN Trunking Protocol (VTP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ VLAN Trunking Protocol (VTP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ảo mạng cục bộ (VLAN) Trunking Protocol hoặc VTP là một giao thức độc quyền của Cisco cho phép mạng để gửi các chức năng mạng thông qua tất cả các switch trong một miền. Kỹ thuật này giúp loại bỏ sự cần thiết cho nhiều cấu hình cho VLAN trên toàn hệ thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

VTP, trong đó có sẵn với các sản phẩm Cisco Catalyst, cung cấp nhiều cách hiệu quả để gửi một VLAN qua mỗi switch. Ngoài ra còn có tùy chọn VLAN tỉa mà sẽ tránh được gửi lưu lượng qua một số công tắc. Người dùng có thể làm cho các hệ thống cắt tỉa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cắt tỉa.

What is the VLAN Trunking Protocol (VTP)? - Definition

Virtual local area network (VLAN) trunking Protocol or VTP is a proprietary protocol from Cisco that allows networks to send network functionality through all of the switches in a domain. This technique eliminates the need for multiple configurations for VLANs throughout the system.

Understanding the VLAN Trunking Protocol (VTP)

VTP, which is available with Cisco Catalyst products, provides efficient ways to send a VLAN through every switch. There’s also the option of VLAN pruning which will avoid sending traffic through some switches. Users can make these systems pruning eligible or pruning ineligible.

Thuật ngữ liên quan

  • Virtual Local Area Network (VLAN)
  • VMware ESX
  • Local Area Network (LAN)
  • Trunk
  • Router
  • Trunk Port
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *