VMware ESXi Server

Định nghĩa VMware ESXi Server là gì?

VMware ESXi ServerVMware ESXi Server. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ VMware ESXi Server - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

VMware ESXi Server là phần mềm ảo hóa máy tính được phát triển bởi VMware Inc. ESXi Server là một tiên tiến,-dấu chân nhỏ hơn phiên bản của VMware ESX Server, sản phẩm doanh nghiệp cấp phần mềm ảo hóa máy tính của VMware. Thực hiện trong cơ sở hạ tầng VMware, ESXi có thể được sử dụng để tạo điều kiện quản lý tập trung cho máy tính để bàn doanh nghiệp và các ứng dụng trung tâm dữ liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

VMware Inc phát triển ESX và ESXi như kim loại nhúng hypervisors trần, có nghĩa là họ chạy trực tiếp trên phần cứng máy chủ và không yêu cầu cài đặt một hệ điều hành cơ bản bổ sung. phần mềm ảo hóa này tạo ra và chạy hạt nhân riêng của mình, được điều hành sau một Linux kernel bootstraps phần cứng. Các dịch vụ kết quả là một microkernel, trong đó có ba giao diện:

What is the VMware ESXi Server? - Definition

VMware ESXi Server is computer virtualization software developed by VMware Inc. The ESXi Server is an advanced, smaller-footprint version of the VMware ESX Server, VMware's enterprise-level computer virtualization software product. Implemented within the VMware Infrastructure, ESXi can be used to facilitate centralized management for enterprise desktops and data center applications.

Understanding the VMware ESXi Server

VMware Inc. developed ESX and ESXi as bare metal embedded hypervisors, which means that they run directly on server hardware and do not require the installation of an additional underlying operating system. This virtualization software creates and runs its own kernel, which is run after a Linux kernel bootstraps the hardware. The resulting service is a microkernel, which has three interfaces:

Thuật ngữ liên quan

  • Server Virtualization
  • Operating System Virtualization (OS Virtualization)
  • VMware ESX
  • Vmware Server
  • VMware
  • Hypervisor
  • Embedded Hypervisor
  • Client Hypervisor
  • Microkernel
  • Citrix Server

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *